SPOLUPRACUJEME S…

rodiči dětí, jde zejména o tyto formy spolupráce

- častý kontakt
- sdělujeme rodičům své poznatky o dětech, jejich projevech a znalostech, diskutujeme s nimi o vedení dětí, o školní zralosti dětí a přípravě na školu o možnostech další spolupráce
- informujeme rodiče o dění v MŠ – nástěnky, letáčky, schůzky, propagace
- nabízíme a vystavujeme knihy, didaktické pomůcky pro předškoláky
- pořádáme akce, besídky pro rodiče, vystoupení dětí, ukázky prací


- domlouváme návštěvu předškoláků v 1. třídě v říjnu
- návštěva ZŠ před zápisem do školy
- zveme děti ze ZŠ do mateřské školy na divadelní představení
- pořádáme výtvarně – pracovní kroužek pro děti ze ZŠ
- spolupráce při zápisu do MŠ
- předává nám zákony a vyhlášky
- spolupráce na základě právního subjektu i s OÚ


- předáváme si informace, nabídky firem, zkušenosti
- navštěvujeme jiné MŠ – divadelní představení
- spolupracujeme – zápis, prázdninový provoz


Hopsáček - Dětské centrum v Náchodě

- pozvání na společnou akci Pálení čarodějnic
- Den otevřených dveří pro maminky s dětmi
- Informujeme o zápisu do MŠ

pí. Holasovou

- domlouváme se na divadelních představeních pro děti z MŠ
- celoroční cyklus divadelních představení


Obecní úřad

- poskytuje provozní dotace, zajišťuje velké opravy


Školní jídelnou

- podílíme se na spoluvytváření jídelníčků
- spoluvytváříme směrnice pro stravování a úplaty za stravování
- dbáme na zdravou a plnohodnotnou výživu pro děti


logopedem

- spolupráce s klinickým logopedem při individuální práci s dětmi
- zajišťujeme logopedickou péči potřebným dětem


Pedagogickým centrem v Náchodě

- využíváme nabízených vzdělávacích akcí k sebevzdělávání